Over het kenniscentrum
Samen Redzaam

Het kenniscentrum Samen Redzaam richt zich op het verkrijgen van nieuwe inzichten over wat werkt, wie er werkt of hoe men in de praktijk (samen) kan leren in het sociaal domein.

Het kenniscentrum is onderdeel van de faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie (SW&TP)

De missie van de faculteit is het opleiden van kritische professionals die vanuit betrokkenheid een bijdrage leveren aan inclusie van (groepen) mensen in de maatschappij.

De faculteit gelooft in de wisselwerking tussen werkveld, onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Het Kenniscentrum met de acht lectoraten bewerkstelligt innovaties op thema’s binnen het sociaal domein door:

  • het curriculum van de SW&TP- opleidingen up-to-date te houden en waar nodig te innoveren,
  • innovatieve producten en diensten te initiëren met en voor de praktijk,
  • praktijkgericht onderzoek nieuwe wetenschappelijke kennis en kunde te genereren.
Werkwijze

Het onderzoek dat binnen het kenniscentrum wordt uitgevoerd, is praktijkgericht onderzoek gericht op het innoveren van de praktijk. 

De lectoren binnen het kenniscentrum spelen hierin een centrale rol. Zij dragen bij aan duurzame innovaties in het sociaal domein door het ontwikkelen, toetsen en implementeren van producten en inzichten en het professionaliseren van beroepskrachten. Ook leveren zij een actieve bijdrage aan kennisontwikkeling van studenten en docenten. Innovaties worden zo extra in het beroepenveld verankerd, doordat studenten na afstuderen met kennis van deze nieuwe praktische toepassingen of inzichten de praktijk innoveren.

(Werkveld)partners doen een beroep op het kenniscentrum, omdat zij willen begrijpen en om eventueel bij te kunnen sturen of in te kunnen grijpen. Door ons onderzoek krijgen specifieke groepen of betrokkenen bij een (maatschappelijk) vraagstuk een stem. Door deze stem te horen krijgen we inzicht in hoe deze groep tijdelijk of indien nodig langdurig, het beste kan worden ondersteund (deze inzichten krijgen een plek in ons onderwijs). 

We zetten verschillende onderzoeksmethoden in om optimaal te kunnen: 

Luisteren

Zien

Duiden

(Samen) doen

Ons onderzoek: drie lijnen

Op afstand bekeken zijn er drie onderzoekslijnen te herkennen die we gebruiken om onze werkzaamheden te positioneren:

Bevorderen normale ontwikkeling

door het beïnvloeden van interne en externe veranderingen die schadelijke verstoringen tot gevolg kunnen hebben. Deze benadering richt zich op het wegnemen van oorzaken.

Preventie

door het versterken van veerkracht waardoor een systeem in staat is zich bij verstoringen effectief aan te passen aan de omstandigheden (adaptatie). Hier gaat het om preventieve interventies.

Hulpverlening

door het bevorderen van herstel en compensatie in het geval er een stoornis  of een sociaal conflict is ontstaan. Dit betreft allerlei vormen van begeleiding en hulpverlening gericht op interventies.